Možnosti využití

Jazyková animace nachází uplatnění například během odborných praxí, při česko-německých
projektech, výměnách a setkáních mládeže ve školské i mimoškolní oblasti, ve výuce němčiny
a češtiny jako cizího jazyka nebo na kulturních akcích.

Projekty a programy Tandemu

Od roku 2000 realizuje Tandem "Program podpory odborných praxí". V rámci tohoto programu
mají žáci středních odborných škol, učilišť a studenti vyšších odborných škol ve věku od 16 let
možnost absolvovat odbornou praxi v sousední zemi. V průběhu povinných přípravných dnů je
jazykoví animátoři připravují na pobyt v zahraničí. Jde přitom mimo jiné o zprostředkování základní
odborné slovní zásoby pro daný obor. Praktikanti si současně osvojí i základy každodenní komunikace.

Již od roku 2006 podporuje Tandem česko-německou spolupráci předškolních zařízení, mimo jiné i pořádáním jazykových animací pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Cílem je umožnit dětem hravý úvod do osvojování si cizího jazyka a vzbudit u rodičů a vychovatelů zájem o česko-německé projekty. Na projekt "Von klein auf - Odmalička“ navázal v letech 2012–2014 projekt "Schritt für Schritt ins Nachbarland – Krůček po krůčku do sousední země“. V letech 2016-2019 se předškolní oblasti věnoval projekt "Sousední světy". Aktuálně podporu česko-německé spolupráce v předškolní oblasti zajišťuje znovu projekt "Von klein auf - Odmalička".

V rámci projektu "Němčina nekouše" se na českých základních školách realizují bezplatné jazykové animace. Cílem je zvýšit zájem o výuku němčiny u žáků 5. až 9. tříd. Jazyková animace pomáhá překonávat ostych z učení se cizí řeči a odbourává představu, že němčina je obtížně zvládnutelný a „tvrdý“ jazyk. Zároveň Tandem pořádá jednodenní vzdělávací semináře jazykové animace pro pedagogy, kteří se chtějí s touto metodou blíže seznámit.

Prvky jazykové animace se uplatňují i v rámci netradičních prohlídek města Plzeň, které od roku 2012 nabízí projekt "Zažij Plzeň!". Primární cílovou skupinou jsou žáci a studenti z Česka a Německa a všichni, kdo mají zájem o historii, kulturu a nevšední zážitek.

Na české a německé partnerské školy a organizace, které realizují česko-německé výměny a projekty, se zaměřuje program "Jazyková animace pro všechny" (původně projekt "Na jedné lodi"). Program zdarma nabízí 3-4 hodinový animační modul, jehož součástí jsou seznamovací hry, jazyková animace a aktivity zaměřené na interkulturní vzdělávání, teambuilding nebo zdravý životní styl. Program probíhá ve spolupráci Tandemu a Česko-německého fondu budoucnosti, u něhož může zařízení zažádat o finanční podporu v rámci klasického podání projektové žádosti, nebo o prostředky na jazykovou animaci může zažádat i napřímo. V obou případech může Fond budoucnosti podpořit 100% nákladů spojených s realizací animace. Další informace a pokyny k podání žádosti najdete na webu Fondu budoucnosti. Po schválení prostředků ze strany Fondu buducnosti si prosím objednejte jazykovou animaci přes poptávkový formulář Tandemu. Pro další dotazy ohledně programu "Jazyková animace pro všechny" neváhejte kontaktovat naši kolegyni z Tandemu Regensburg Michaelu Kosařovou (+49 941 58557-21) nebo paní Ingrid Koděrovou z Česko-německého fondu budoucnosti.